Deutsche Sprachversion

SERVIS

Zakonska besedila

V Avstriji živijo avtohtone manjšine, ali bolje rečeno, narodne skupnosti, ki so na osnovi ustave deležne posebne zaščite. Splošno gledano so manjšine skupine državljanov, ki se od "večine" razlikujejo ali po objektivnih (jeziku, veri itn.) ali po subjektivnih značilnostih (opredelitev za določeno kulturno skupino).
Za pravni položaj manjšin so pomembni zlasti predpisi, s katerimi so majšinam dane specifične posebne pravice.
Na tej strani objavljamo važne zvezne oz. deželne zakone (uredbe), ki zadevajo zaščito narodne skupine.

46. Zvezni zakon

46. zvezni zakon: sprememba zakona o narodnih skupnostih z dne 26. julija 2011

PDF-Download (111 KB)

46. Zvezni zakon - priloga

PDF-Download (463 KB)

Zvezni zakonski listi

245. uredba zvezne vlade o določitvi ozemeljskih delov, v katerih je treba postaviti topografske napise tako v nemškem kakor tudi slovenskem jeziku (Uredba o topografiji na Koroškem).

PDF-Download (44 KB)

Koroški zakon o skladu za otroške vrtce K‑KGFG

Zakon z dne 12. julija 2001, s katerim je bil ustanovljen sklad za pospeševanje dvo- ali večjezičnih otroških vrtcev.

PDF-Download (89 KB)RTF-Download (154 KB)

Uredba nadzornega sveta koroškega sklada za manjšinske otroške vrtce z dne 20. junija 2002, številka: KG‑13/10‑2002, s katero se določajo smernice za jezikovnopedagoške koncepte nosilcev dvo- ali večjezičnih otroških vrtcev.

PDF-Download (45 KB)RTF-Download (16 KB)

Uredba kuratorija koroškega sklada za manjšinske otroške vrtce z dne 20. junija 2002, številka: KG‑13/11‑2002, o kriterijih za zaposlitev vzgojiteljev/-ic v dvo- ali večjezičnih otroških vrtcih ob upoštevanju posebnih jezikovnopedagoških zahtev.

PDF-Download (50 KB)RTF-Download (12 KB)

Uredba kuratorija koroškega sklada za manjšinske otroške vrtce z dne 20. junija 2002, številka: KG-13/9-2002, o določitvi minimalne višine prispevkov staršev v dvo- ali večjezičnih otroških vrtcih.

PDF-Download (51 KB)RTF-Download (10 KB)

Topografski napisi - uredba zvezne vlade iz l. 1977

Uredba zvezne vlade z dne 31. maja 1977 o določitvi delov ozemlja, v katerih je treba postaviti topografske napise v nemščini in slovenščini zvez. zak. l. št. 306/1977.

PDF-Download (46 KB)RTF-Download (8 KB KB)

Slovenščina kot uradni jezik 1977

Uredba zvezne vlade z dne 31. maja 1977 o določitvi sodišč, upravnih oblasti in drugih uradov, pred katerimi je slovenščina pripuščena kot uradni jezik dodatno k nemščini.

PDF-Download (36 KB)RTF-Download (42 KB)

Zakon o narodnih skupnostih iz l. 1976

Zakon o narodnih skupnostih iz l. 1976

PDF-Download (67 KB)RTF-Download (67 KB)

Člen 7 Avstrijske državne pogodbe 1955

Člen 7 št. št. 2-4 Avstrijske državne pogodbe z dne 15. maja 1955 (zvez. zak. l. št. 1955/152) vsebuje najvažnejša zaščitna določila za slovensko in hrvaško narodno skupnost v zveznih deželah Koroška, Štajerska in Gradiščanska.

PDF-Download (29 KB)RTF-Download (5 KB)